16 July, 2011

காதல் நினைவுகளுடன்!

உறங்க நினைக்கிறேன் முடிவதில்லை...
உறக்கம் விழிகளை தொடுவதில்லை....
அழைக்க நினைக்கிறேன் மொழிகளில்லை... 
அணைக்கத் துடிக்கிறேன் நீ அருகிலில்லை.......